Sesiunea a II-a pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul fiscal 2022

Municipiul Lugoj şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj anunță sesiunea a II-a pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul fiscal 2022

 1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunță sesiunea a II-a pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activităţi nonprofit de interes local în anul fiscal 2022.
 2.  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale; Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise.
 3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, persoane juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, cu excepția celor în subordinea cărora funcționează, precum și persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pentru realizarea unor programe, proiecte sau acțiuni culturale, cultural – educative, precum și pentru proiectele din domeniul culturii scrise.
 4. Bugetul programului: Bugetul alocat este de 977.000 lei dintre care 847.000 lei pentru evenimentele culturale și cultural-educative, iar 130 mii lei pentru proiectele din domeniul culturii scrise.
 5. Durata derulării proiectelor: octombrie – decembrie 2022.
 6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7, şi de pe site-ul instituţiei www.primarialugoj.ro.
 7. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului în original şi copie conformă cu originalul la registratura Primăriei Municipiului Lugoj.
 8. Data limită de depunere a proiectelor este 08.2022, respectiv 30 zile de la data publicării pe site-ul instituției.
 9. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul sunt:

1. Originalitatea proiectului cultural

1.1.Caracterul inovator al proiectului cultural şi /sau originalitatea subiectului abordat

 1. Relevanţa proiectului cultural

2.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele şi priorităţile de finanţare ale Municipiului Lugoj

2.2. Relevanţa proiectului în privinţa varietăţii şi calităţii partenerilor

2.3. Relevanţa proiectului pentru obiectivul general și obiectivele specifice

2.4. Obiectivele și rezultatele sunt formulate clar, sunt cuantificabile și în strânsă corelare cu activitățile prevăzute a se realiza și cu grupul țintă – beneficiarii direcți și/sau indirecți ai proiectului.

2.5. Relevanţa proiectului pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei care îl propune

 1. Fezabilitatea proiectului

3.1. Experienţa managerială şi capacitatea de implementare

3.2. Solicitantul are suficientă experienţă şi competenţă în domeniul proiectului cultural propus

3.3. Proiectul este necesar, realist şi coerent și activitățile din cadrul lui sunt detaliate în strânsă corelare cu obiectivul general și obiectivele specifice

3.4. Activitatea de comunicare și promovare a proiectului este descrisă clar și realist

3.5. Planificare/programarea activităților este clară și realizabilă (grafic de activități)

3.6. Identificare și gestionarea riscurilor

 1. Durabilitatea proiectului

4.1. Activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanţări

4.2. Proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor ţintă

 1. Buget

5.1. Cheltuielile estimate sunt necesare în raport cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului

5.2. Bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli

 1. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare se va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro şi se va comunica prin corespondenţă scrisă rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.