Schimbarea sediului secțiilor de votare nr. 217, nr. 229, nr.230, nr.231  și nr. 234 și modificarea delimitărilor unor secții de votare de pe raza municipiului Lugoj

DISPOZIȚIE privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr. 217, nr. 229, nr.230, nr.231  și nr. 234 și modificarea delimitărilor unor secții de votare de pe raza municipiului Lugoj,  județul Timiș

Primarul Municipiului Lugoj

Având în vedere Referatul nr.16/39984/(RU)39985 din 18.04.2024 al Serviciului relații cu consiliul local;

Ținând cont de prevederile art. 20 alin. (3), art. 21, art.22 și art.221 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În respectarea dispoziţiilor prevăzute în Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19 din 23.05.2017;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 44 din 10.11.2016  privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, cu modificările ulterioare;

Având în vedere faptul că în municipiul Lugoj sunt în prezent  cinci sedii ale secțiilor de votare care nu mai pot fi utilizate în anul  electoral 2024, din diverse motive  temeinic justificate pentru fiecare caz în parte, după cum urmează:

  • Secția de votare nr. 217, având cod unic 37-217 care, potrivit evidențelor își are sediul în Lugoj, str. Buziașului nr.36,  Grădinița cu Program Prelungit  7, se împune a fi relocată relocarea fiind motivată de  contractul de finanțare nerambursabilă nr.646/G/GES/19.06.2023  încheiat cu A.F.M. pentru realizarea proiectului ,,Măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în unitatea de învățământ -Grădiniță +Creșă PP7 Lugoj, jud.Timiș”, executantul lucrării având ordin de începere la data de 01.04.2024;
  • Sediul popus al secției de votare nr. 217, având cod unic 37-217 este în imobilul situat în Lugoj, str. Buziașului nr.31, proprietar persoană juridică S.C. VITIDA MINERAL S.R.L. , CIF 29204190, în Magazin prezentare în Su de 128,02 m.p., cu precizarea că spațiul urmează a fi eliberat, în timp util pentru a îndeplini condițiile  necesare organizării secției de votare ;
  • Secția de votare nr.229 având cod unic 37-229 care, potrivit evidențelor își are sediul în Lugoj, str. Bocșei nr.11,  Școala Gimnazială   1, se impune a fi relocată, relocarea fiind motivată de contractul de finanțare nerambursabilă nr. 8071 din 13.01.2023, încheiat cu M.D.L.P.A. prin ADR Vest ,, Transformare a imobilului situat pe strada Bocșei nr.11 din Lugoj în grădiniță”  imobilul în cauză fiind în prezent în plin proces de transformare, începerea lucrărilor  fiind  demarată la data de 19.12.2023;
  • Sediul propus al secției de votare nr.229 având cod unic 37-229 este în imobilul situat în Lugoj, str. Vlad Țepeș 9, proprietar persoană juridică societatea BOTEȘTI S.R.L., CIF 15750795, în spațiul având destinația de hală cu atelier mecanic și magazin de prezentare , în Sc de 414 m.p.;
  • Secția de votare nr.230 având cod unic 37-230 care, potrivit evidențelor își are sediul în Lugoj, str. Bocșei nr.11,  Școala Gimnazială   1, se impune a fi relocată;
  • Sediul propus al secției de votare nr. 230, având cod unic 37-230 este în imobilul situat în Lugoj, str. Constantin Brîncoveanu nr.31C,  proprietar persoană juridică, societatea RIVA INTIMA S.R.L., CIF 29204190, în spațiul destinat cantinei, în Sc de 73,85 m.p.;
  • Secția de votare nr.231 având cod unic 37-231 care, potrivit evidențelor își are sediul în Lugoj, str. Bocșei nr.11,  Școala Gimnazială   1, se impune a fi relocată;
  • Sediul propus al secției de votare nr.231 având cod unic 37-231 este în imobilul situat în Lugoj, str. Herendeștiului nr.10, proprietar persoană juridică Fundația Misiunea Pâinea Vieții, CIF 13475320, în Căminul Cultural, în sala de lectură având o Su de 53,7 m.p..;
  • Secția de votare nr. 234, având cod unic 37-234 care, potrivit evidențelor își are sediul în Lugoj, str. Ștrandului, Baza de agrement Ștrand, ce aparține domeniului public al Municipiului Lugoj, se împune a fi relocată fiind motivată  de faptul că Baza de agrement nu mai îndeplinește condițiile minimale și dotarea minimă prevăzută de lege pentru funcționarea unei secții de votare;
  • Sediul propus al secției de votare nr. 234, având cod unic 37-234 este în imobilul situat în Lugoj, în imobilul situat în Lugoj, str. Plopilor, Sala de lupte și  gimnastică ,,Francisc Horvath”  imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Lugoj;

Modificarea delimitărilor unor secții de votare:

Luând în considerare faptul că în prezent nu există alte spații/imobile disponibile pe strada Buziașului, ce aparțin municipiului Lugoj, până la finalizarea investiției asupra Grădiniței PP7, imobilul proprietate privată, propus ca sediu al secției de votare nr.217,  pentru care a fost încheiat contract de comodat, se află în apropierea vechiului sediu (distanța dintre fostul sediu al secției de votare nr. 217  și sediul propus este de 500 m,), astfel că distanța între domiciliul alegătorilor și secția de votare la care sunt arondați nu este mai mare de 3 km, construcția propusă fiind construcție amenajată, având  toate dotările impuse de legislația în vigoare pentru organizarea în condiții optime a procesului electoral, spațiul urmând a fi eliberat, în timp util pentru a îndeplinii condițiile  necesare organizării secției de votare

Ținând cont de faptul că în prezent nu există alte spații/imobile disponibile pe strada Bocșei, ce aparțin municipiului Lugoj, până la finalizarea investiției asupra Școlii Gimnaziale nr.1, imobilele proprietate privată, propuse ca sedii ale secțiilor de votare nr.229, nr.230 și nr.231,  pentru care au fost încheiate contracte de comodat, se află în apropierea vechiului sediu (distanța dintre fostul sediu al secțiiilor de votare nr. 229, nr.230 și nr.231  și sediile propus este de 2 km,), astfel că distanța între domiciliul alegătorilor și secția de votare la care sunt arondați nu este mai mare de 3 km, construcțiile propuse fiind construcții amenajate, având  toate dotările impuse de legislația în vigoare pentru organizarea în condiții optime a procesului electoral. În ceea ce privește secția de votare nr.229, deoarece locația nu dispune de grup sanitar, vor fi amplasate toalete ecologice care sunt în proprietatea municipiului Lugoj;

Văzând condițiile improprii de organizare a secției de votare nr. 234, având cod unic 37-234 cu  sediul în Lugoj, str. Ștrandului, Baza de agrement Ștrand, lipsa totală a utilităților (fără energie electrică, apă, fără posibilitate de încălzire) s-a propus relocarea sediului în imobilul Sala de lupte și  gimnastică ,,Francisc Horvath”, str. Plopilor, aflat în vecinătate, în care funcționează și secția de votare nr.233, având cod unic 37-233, care află în apropierea vechiului sediu (distanța dintre fostul sediu al secției de votare nr. 234  și sediul propus este de 500 m,), astfel că distanța între domiciliul alegătorilor și secția de votare la care sunt arondați nu este mai mare de 3 km, construcția propusă fiind construcție amenajată, având spațiu suficient pentru amenajarea a două secții de votare și  toate dotările impuse de legislația în vigoare pentru organizarea în condiții optime a procesului electoral;

Având în vedere avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale-Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș nr.750666 din 29.03.2024, înregistrat în evidențele instituției noastre sub nr.16/32041/(RU)32057 din 29.03.2024 și avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale-Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș nr.750967 din 15.04.2024, înregistrat în evidențele instituției noastre sub nr.16/38270/(RU)38474 din 15.04.2024 ;

Având în vedere avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr.8895 /04.05.2024, înregistrat la Primăria municipiului Lugoj sub nr.16/45186/(RU)45212/A1 din 07.05.2024;

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 7 din Anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora;

În conformitate cu art. 155 alin.(1), lit. ,,a”  și alin.(2), lit.,,b” și art.156 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,. cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1), lit.,,b”, art.198 alin.(1) și art. 243 alin.(1), lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

D I S P U N E

Art. 1. Se modifică sediul secției de votare nr. 217, cod secție 37-217, de la Grădinița cu Program Prelungit nr.7, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Buziașului nr.36, la societatea VITIDA MINERAL S.R.L, la punctul de lucru din  municipiul Lugoj, str. Buziașului, nr. 31, județul Timiș, conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 2. Se modifică sediul secției de votare nr. 229, cod secție 37-229, de la Școala Gimnazială nr.1, cu sediul în municipiul Lugoj, str.Bocșei, nr.11, la societatea BOTEȘTI  S.R.L. , cu punctul de lucru în municipiul Lugoj, str, Vlad Țepeș nr.9, conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 3. Se modifică sediul secției de votare nr. 230, cod secție 37-230, de la Școala Gimnazială nr.1, cu sediul în municipiul Lugoj, str.Bocșei, nr.11, la societatea RIVA INTIMA  S.R..L , cu punctul de lucru în municipiul Lugoj, str, Constantin Brâncoveanu nr.31C, conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 4.  Se modifică sediul secției de votare nr. 231, cod secție 37-231, de la Școala Gimnazială nr.1, cu sediul în municipiul Lugoj, str.Bocșei, nr.11, la Fundația Misiunea Pâinea Vieții, cu sediul în municipiul Lugoj, str, Herendeștiului nr.10, conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 5. Se modifică sediul secției de votare nr. 234, cod secție 37-234, de la Baza de Agrement Ștrand, cu sediul în municipiul Lugoj, str.Ștrandului,  la  Sala de lupte și  gimnastică ,,Francisc Horvath”,cu sediul ân municipiul Lugoj, str. Plopilor, , conform Fișei tehnice C, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 6. Ca urmare a modificării sediului secției de votare nr. 229, cod secție 37-229,  se modifică delimitările secțiilor de votare de pe raza municipiului Lugoj conform Fișei tehnice A, anexă la prezenta dispoziție.

Art. 7. Secțiile de votare din municipiul Lugoj, ca urmare a modificării delimitărilor, îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele autorizate prin Dispoziţia Primarului Municipiului Lugoj nr. 835/31.08.2015 cu modificările și completările ulterioare, să efectueze operaţiuni în Registrul electoral.

Art. 9. Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Jud.Timiş;
– Direcției administrație publică locală;
– Direcției Judeţene Timiş a Autorităţii Electorale Permanente;
– persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral.

PRIMAR  INTERIMAR                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Bogdan-Ștefan Blidariu                       Secretarul General al Municipiului, Dan Ciucu

 

Nr.420 din 07.05.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.