Primăria Municipiului Lugoj organizează concurs pentru un post de Paznic in cadrul Direcției Poliția Locală

„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Paznic – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția Poliția Locală, Birou ordine publică și pază obiective, Compartiment pază obiective.

CONDIȚII DE PARTICIPARE :

  1. a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  1. b) condiţii specifice de participare la concurs:

– studii generale sau studii liceale, studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– atestat pază și ordine/agent de securitate;

– vechime în muncă/specialitatea necesară: – 6 luni

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de  27.10.2021, ora 1100, iar interviul se va susține în data de 02.11.2021 ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul până la data de 19.10.2021, inclusiv.

Bibliografia și tematica probei scrise și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

      Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.”

Lugoj Expres Primăria Municipiului Lugoj organizează concurs pentru un post de Paznic in cadrul Direcției Poliția Locală Primăria Municipiului Lugoj Poliția Locală Lugoj paznic municipiul Lugoj concurs anunț Primăria Lugoj anunț de angajare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.