Meridian 22 a intrat în procedură de insolvență. Primarul Buciu: „Nu am putut salva Meridian 22. Regret acest lucru”

Societatea „Meridian 22”, operatorul de alimentare cu apă și canalizare în Lugoj, a intrat în procedură de insolvență.

Tribunalul Timiș a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență și a desemnat practicianul în insolvență Zenit Management S.P.R.L.- filiala Timiș să fie administratorul judiciar provizoriu al societății debitoare „Meridian 22”.

Iată soluția pe scurt a instanței Tribunalului Timiș:

„Admite cererea formulată de debitoarea S.C. MERIDIAN 22 S.A. În temeiul art. 71 al. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa; Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. MERIDIAN 22 S.A., cu sediul în Lugoj, str. Plopilor nr. 22, judeţul Timiş înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/454/1992, având C.I.F. 1846548. Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr. 86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. – FILIALA TIMIŞ, cu sediul în Timi?oara, str. Paris nr. 2/A, Camera 407, judeţul Timi?, înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0413/2009, având C.I.F. RO 26513468, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, stabilind pentru aceasta un onorariu provizoriu de 5.000 lei + T.V.A., a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens. În conformitate cu art. 146 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, dispune notificarea de către administratorul judiciar provizoriu a deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei S.C. MERIDIAN 22 S.A., creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 08.07.2021. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 02.08.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 23.08.2021. Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.09.2021. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 28.07.2021. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 27.08.2021, ora 12,00 la sediul administratorului judiciar şi pune în vedere administratorului judiciar provizoriu sa convoace în acest sens creditorii debitoarei. În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Acordă termen administrativ de control la data de 21.10.2021, pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite Serviciului Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le însereze într-un raport pe care să-l comunice cu petenţii şi să îl publice în B.I.P., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Califică cererile de deschidere a procedurii insolven?ei formulate de reclamanta ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT, cu sediul în Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 32, judeţul Timiş, având C.I.F. RO 23886284 şi de reclamantul MUNICIPIUL LUGOJ – prin PRIMAR BUCIU ALEXANDRU CLAUDIU, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4, judeţul Timiş, având C.U.I. 4527381, ca fiind cereri de creanţă care urmează să fie verificate de administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la publicarea încheierii în B.P.I., apel ce va fi depus la Tribunalul Timiș”.

Primarul Claudiu Buciu a menționat că nu a putut salva “Meridian 22”, deși a încercat, astfel că societatea va ajunge, inevitabil, la desființare.

“Este o veste tristă, după ce, în ultimii 30 de ani și ultima societate locală deținută public, pornește pe drumul insolvenței. După desființarea activității de termoficare și după lichidarea Salprest (societatea de salubritate), din păcate, Meridian 22 va ajunge, inevitabil, la desființare. Sunt adeptul organizării anumitor servicii publice – cele de importanță majoră și cele nerentabile pentru societățile private – prin intermediul unor entități deținute public. Sunt convins că ne putem organiza astfel încât să satisfacem foarte bine nevoile publice și să funcționăm fără pierderi. Nu am putut salva Meridian 22. Regret acest lucru. Am încercat, însă datoriile uriașe, penalitățile care vor curge neîncetat și starea proastă a infrastructurii de apă-canal, ne-au lăsat practic fără o altă opțiune. De astăzi vom putea însă plăti la timp salariile și substanțele necesare tratării apei. Încă de ieri am ajuns la o înțelegere cu furnizorul de energie electrică, astfel încât furnizarea de energie electrică nu va mai fi întreruptă. Am creat o altă societate. Vom transfera treptat activitățile legate de infrastructura de apă-canal către noua societate. Am alocat sume consistente pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei noi stații de epurare și pentru întocmirea unei documentații în vederea modernizării / refacerii integrale a principalei uzine de apă a orașului. Am alocat de asemenea sumele necesare realizării a peste 5.000 de branșamente și a înlocuirii a tot atâtea contoare de apă. Tot astfel am alocat sumele de bani necesare achiziționării de utilaje pentru noua societate, care urmează să realizeze branșamentele. Din păcate, resursele financiare fiind limitate, va trebui să majorăm tarifele la apă și canal, astfel încât să asigurăm un ritm constant al investițiilor. Încă nu am identificat sursele de finanțare pentru noua stație de epurare ori pentru noua uzină de apă. Așteptăm deciziile UE și ale Guvernului cu privire la viitoarele finanțări”, a precizat Claudiu Buciu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.