Invitație experți evaluatori independenți

Municipiul Lugoj invită experți evaluatori independenți să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte privind regimul finanţărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj.

 

Profilul evaluatorilor

Invitația se adresează specialiștilor care au competențe profesionale specifice și experiență de minim 3 ani în organizarea, producția și managementul de evenimente culturale sau, după caz, cu expertiză în implementarea, managementul, monitorizarea sau evaluarea proiectelor și programelor finanțate din fonduri nerambursabile din domeniile cultură, educație, dezvoltare, cercetare, cooperare transfrontalieră/ internațională.

Totodată, constituie un avantaj cunoașterea mecanismelor privind finanțările nerambursabile (din postura de evaluatori și/sau coordonatori de proiect).

 

Modalitatea de selecție a evaluatorilor

Se vor selecta specialiști atât pentru comisia de evaluare și selecție, cât și pentru comisia de soluționare a contestațiilor, membri titulari și supleanți.

Membrii comisiilor vor fi desemnați prin dispoziție de către primarul Municipiului Lugoj, dintre candidați.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor va fi publicată numai după încheierea sesiunii de evaluare.

Grilele de evaluare cu justificarea punctajelor pe care solicitanții le pot solicita în vederea depunerii de contestații se vor anonimiza. Fiecare membru al comisiei de selecție și, respectiv, de soluționare a contestațiilor va semna la începutul sesiunii de evaluare o declarație de imparțialitate și evitare a conflictului de interese.

Nu poate fi membru al comisiei de selecție sau de soluționare a contestațiilor persoana care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

  1. face parte din organele de conducere ale unuia dintre solicitanții persoană juridică sau este reprezentant legal sau angajat al unui solicitant;
  2. are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu persoane care fac parte din organe de conducere sau persoane angajate ale unui solicitant;
  3. are calitatea de acționar, sau rudele sau afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv au calitatea de acționari la unul dintre solicitanții persoană juridică;
  4. are un interes patrimonial, personal sau printr-o rudă ori afin până la gradul al II-lea inclusiv, în legătură cu atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, primesc o indemnizaţie în temeiul unei convenții de prestări servicii, încheiat potrivit prevederilor Codului civil. Indemnizația se va calcula în funcție de numărul proiectelor evaluate și se va acorda în baza completării și depunerii la autoritatea finanțatoare a grilelor de evaluare cu argumentarea punctajului acordat și a proceselor verbale, pe baza modelelor primite de la autoritatea finanțatoare.

Pentrul modul de selecție a membrilor comisiei nu se pot depune contestații.

 

Modalitatea de înscriere a evaluatorilor, documente necesare

Candidaturile se transmit până la data de 8 mai 2023, pe adresa de e-mail contact@primărialugoj.ro , și se vor atașa următoarele:

  • Motivație participare
  • Curriculum Vitae
  • Documente doveditoare / Link-uri relevante (proiecte/portofolii etc)

 

Constituirea comisiilor, procesul de evaluare și selecție, alte mențiuni

Evaluarea și selecția proiectelor se realizează de către comisii de selecție formate dintr-un număr de 5 membri dintre care 3 membri specialiști.

Activitatea evaluatorilor constă în evaluarea cererilor de finanțare și ierarhizarea acestora pe baza punctajelor obținute, calculate prin media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, conform criteriilor stabilite în anunțul public.

În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 10 de puncte între punctajele totale acordate pentru același proiect cultural, secretarul comisiei convoacă o reuniune de reevaluare comună a proiectului în cauză.

În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferenţa între punctaje nu se reduce, proiectul cultural respectiv va fi supus unei noi evaluări, realizate de alți membri selectați.

Fiecare membru al comisiei de evaluare precum și al comisiei de contestație va semna o declaraţie de imparţialitate.

În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisiile de selecție a respectivelor proiecte contestate.

 

Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online.

 

Totalitatea pașilor și condițiilor privind procesul de evaluare se regăsesc în privind regimul finanţărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj, în Capitolul V – Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și evaluare precum și a comisiei de contestații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.