Concurs de proiecte de management pentru funcția de director al Școlii de Arte „Remus Tașcău

Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, concurs de proiecte de management pentru funcția de Director al Școlii de Arte „Remus Tașcău”, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Condiții de participare la concurs:

 • a) are cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • b) are capacitate deplină de exercițiu;
 • c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

– domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de licență – limbă și literatură;

– domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de licență – studii culturale;

– domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – arte,  domeniul de licență – arte vizuale, teatru și artele spectacolului;

 • d) are experiență în specialitatea studiilor menționate la lit. c), de minimum 3 ani;
 • e) are experiență în domeniul activității manageriale sau specializări în domeniul managementului;
 • f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 • g) nu a suferit condamnări penale pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • h) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • i) are cunoștințe de operare PC.

Calendarul concursului:

12 noiembrie 2021 – aducerea la cunoștința publică a anunțului de concurs, respectiv: condițiile de participare, caietul de obiective, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă, actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs, bibliografia, informații privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului;

06 decembrie 2021 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management, de către candidați;

07-09 decembrie 2021– selecția dosarelor;

13-21 decembrie 2021 – analizarea de către comisia de concurs a proiectelor de management – prima etapă a concursului;

22 decembrie 2021 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului obținut la prima etapă, și afișarea acestuia sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură;

23-27 decembrie 2021 – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă a concursului;

28 decembrie 2021 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului concursului, și afișarea acestuia sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură;

29 decembrie 2021     – 04 ianuarie 2022 – interval de timp pentru depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului;

05-07 ianuarie 2022 – interval de timp pentru soluționarea contestațiilor;

10 ianuarie 2022 – aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public, prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 1. Cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact, telefon mobil și adresă de e-mail;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Curriculum vitae – model european;
 4. Copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
 8. Declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 9. Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – b) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;
 10. Proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic, cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suport electronic sau în proprietățile fișierului electronic).

Proiectul de management este limitat la un număr de 25 pagini + anexe (în format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun, la sediul Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, până la data de 06 decembrie 2021 – ora 1500, la Biroul Relații cu Publicul.

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2018  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru funcția de Director al Școlii de Arte „Remus Tașcău”, se află postat pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj www.primarialugoj.ro și pe site-ul Școlii de Arte „Remus Tașcău” Lugoj.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, la Biroul Relații cu Publicul sau la Biroul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, tel. 0256/352240 int.210 sau tel.0256/352131.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.