ANUNȚ referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj  a 9 autobuze electrice,  9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă destinate serviciului public de transport local 

Astăzi, 15.02.2024, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj  a 9 autobuze electrice de 10,8 m ,  9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă destinate serviciului public de transport local și stabilirea modalității de administrare a acestora.

Având în vedere necesitatea asigurării continuității Serviciului de Transport Public Local, precum și respectarea obligațiilor asumate ca urmare a semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.16/61809(R12)355 din 31.05.2023, luând în considerare totodată importanța menținerii standardelor și a cerințelor de siguranță și securitate prevăzute în contractul sus menționat, respectiv în legislația europeană si națională, se impune ca autoritatea locală să asigure dezvoltarea și modernizarea parcului de autobuze necesar pentru transportul public de persoane.

Ținând cont de programul de achiziții de mijloace de transport în comun ecologice, finanțat din fonduri structurale în cadrul unor proiecte derulate de către autoritate, precum și de achiziționarea de mijloace de transport în comun din bugetul local, demers care s-a concretizat în anul 2023, precum și de gradul de uzură al parcului auto care deservește transportul in comun, este necesară recepționarea, respectiv predarea acestor autobuze cât mai repede posibil pentru a oferi cetățenilor un serviciu public care corespunde nevoilor societății moderne.

În acest sens, s-a demarat achiziția de autobuze electrice de circa 10,8 m, care au fost furnizate de BMC TRUCK & BUS cu sediul în București, fiind livrate eșalonat – un număr de 9 de autobuze electrice,  9 stații de încărcare lentă și  3 stații de încărcare rapidă, ca urmare a executării contractului de furnizare nr. 5692 din 21.01.2022, încheiat cu societatea mai sus menționată. În prezent, aceste mijloace de transport destinate serviciului public de transport local urmează procedurile legale pentru a fi puse în folosul comunității în cel mai scurt timp.

În prezent sunt amplasate provizoriu 3 stații încarcare lente și 1 stație de încărcare rapidă.

Totodată se află în curs de realizare a autobazei, construcție în care vor fi amplasate definitiv cele 9 stații de încărcare lentă și cele 3 stații de încărcare rapidă.

În prealabil față de transpunerea acestor mijloace de transport în circulație, este necesară înscrierea lor în inventarul domeniului public al Municipiului Lugoj, precum și predarea lor efectivă în gestiunea operatorului serviciului public de transport local, respectiv S.C. Transport Local Lugoj S.R.L., acesta fiind delegat în acest sens prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.16/61809(R12)355 din 31.05.2023.

În înțelesul Legii nr. 51/2006, care constituie baza legală primară a serviciilor comunitare de utilități publice, mijloacele de transport în comun reprezintă bunuri componente ale unui sistem de utilități publice, definit la art. 2, lit. j) astfel: ”sistem de utilităţi publice – ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice fac parte din domeniul public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii”.

Luând în considerare definiția mai sus amintită, coroborăm prevederile art. 2, lit. j) cu cele ale art. 24, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 51/2006, care stipulează că ”Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilități publice pot fi […] puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului” alin. (2) precizând totodată că, ”În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii”.

Totodată, art. 4, alin. (1^1) prevede expres următoarele: ”Componente ale sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători pot fi date, în condiţiile legii, în administrare sau puse la dispoziţie operatorilor şi transportatorilor autorizaţi de către unitatea administrativ-teritorială, în baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz, sau pot fi puse la dispoziţie de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în baza proceselor-verbale de predare-primire, anexe la contractul de delegare a gestiunii, în condiţiile respectării regimului juridic al proprietăţii publice”.

Pentru toate aceste motive, propunem însușirea bunurilor achiziționate și enumerate în anexa proiectului de hotărâre alăturat ca aparținând domeniului public al municipalității, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.16/61809(R12)355 din 31.05.2023 prin concesiune în Municipiul Lugoj prin includerea autobuzelor și stațiilor de încărcare aferente din anexa, care identifică și enumeră aceste mijloace de transport și transmiterea acestora în administrarea operatorului S.C. Transport Local Lugoj S.R.L., precum și actualizarea redevenței datorate în schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, luând în calcul cele 9 autobuze electrice, 3 stații de încărcare lentă și  1 stație de încărcare rapidă.

 Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre (inclusiv anexele).

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26.02.2024 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.30 (Luni-Joi) și 8-14 (Vineri).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj  a 9 autobuze electrice de 10,8 m ,  9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă destinate serviciului public de transport local și stabilirea modalității de administrare a acestora’’.            

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.03.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.