ANUNȚ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale

Astăzi, 28.08.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017.          

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr. 5397 din 27.06.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/72797/(RU)72920 din 28.06.2023, și Decizia Consiliului Director al ADID Timiș nr. 6/22.06.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/72797/(RU)72920/A6 din 28.06.2023, prin care au fost propuse spre aprobare tarifele de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale pe categorii de utilizatori, ajustate prin introducerea în tarifele pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale a următoarelor: recalcularea tarifului activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile și reziduale din deșeurile municipale în conformitate cu prevederile Art. V. alin. 1 din O.U.G. nr. 133/2022, cu respectarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare emise de A.N.R.S.C., aprobate prin Ordinul nr. 640/2022 actualizat, ajustarea cheltuielilor de exploatare prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total (IPC total) comunicat de INSSE până la luna martie 2023 (inclusiv) după cum urmează: 1. ajustarea cheltuielilor cu carburanți, aditivi și lubrifianți cu IPC total pentru perioada de la luna iunie 2022 (ultima modificare) la luna martie 2023, în procent de 9,11%; 2. ajustarea cheltuielilor de natură salarială cu IPC total pentru perioada de la luna ianuarie 2022 (ultima modificare) la luna martie 2023, în procent de 19,10%; 3. ajustarea cheltuielilor cu redevența cu IPC total pentru perioada de la luna februarie 2022 (ultima ajustare) la luna martie 2023, în procent de 17,36%; 4. ajustarea celorlalte cheltuieli din structura tarifului cu IPC total pentru perioada de la luna mai 2022 (ultima ajustare solicitată) la luna martie 2023, în procent de 19,94%; Actualizarea taxei A.N.R.S.C. ca urmare a ajustării factorilor de influență; Menținerea echilibrului economico-financiar și calculul profitului anual, conform solicitării operatorului Retim Ecologic Service S.A. din Adresa nr. 3619/05.05.2023.

S-a propus spre respingere Mecanismul de calcul al profitului pentru oricare dintre ajustările sau, după caz, modificările ulterioare ale tarifelor activităților desfășurate de alți operatori, respectiv modificări legislative cu privire la contribuția pentru economia circulară (CEC), prin aplicarea formulei prevăzută în Anexa 3 de la Adresa Retim nr. 3619/05.05.2023  întrucât acesta exclude prevederile Ord. 640/2022 potrivit cărora ajustarea nivelului tarifului/tarifelor se fundamentează de către operatori, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în fișa de fundamentare dedicată activității/prestației de salubrizare, respectiv Anexa 2a) Fișa de fundamentare pentru ajustarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și Anexa 2b) Fișa de fundamentare pentru ajustarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

Ținând cont de următoarele prevederi legislative:

Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul nr. 640/2022, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 6 alin. (1) lit. k1) și lit. l), art. 9 alin. (1), art. 26 alin. (5), alin. (7) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 9 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. d) din Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor din Zona 0 – nr. 1746/22.09.2017 semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 0 a județului Timiș.

Se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind  majorarea, în urma ajustării, a tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale pe categorii de utilizatori, precum și a tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale – similare/ICI și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale – similare/ICI pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 0-Ghizela, județul Timiș, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, Zona 0 Ghizela fiind aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 1746/22.09.2017, astfel cum sunt menționate în Tabelele 1 – 4 din proiectul de hotărâre.

 Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului, Anexele aferente, adresa RETIM nr.3619 din 05.05.2023, documentație înregistrată sub nr. ucrare 16/72797 din 28.06.2023.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data 08.09.2023 de  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017.’’.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.09.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.