ANUNȚ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Lugoj

Astăzi, 26.04.2024, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Lugoj.

 În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. a) și lit. d), coroborat cu alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

În exercitarea acestor atribuții, Consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.

Ca urmare a necesității punerii în aplicare a măsurilor dispuse prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, se impune reorganizarea unor structuri.

La data de 27.10.2023 a fost publicată în M.O. nr.977 Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, act normative care, printre altele, conține și o serie de reglementări referitoare la structurile organizatorice ale autorităților administrației publice locale, precum și cu privire la numărul maxim de personal ce poate fi încadrat în acestea.

Astfel, începând cu 1 noiembrie 2023 a fost desființată funcția de șef birou, iar numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit potrivit art. III alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 1 din anexa la respectiva ordonanţa de urgenţă a fost redus cu 10%.

          Totodată s-a stabilit ca structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe:

  1. a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuţie;
  2. b) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 20 de posturi de execuţie;
  3. c) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuţie.”

          Numărul maxim al funcțiilor publice de conducere din cadrul autorității sau instituției publice nu va putea depăși 8% din numărul total al posturilor aprobat la nivel de ordonator principal de credite.

          Măsurile privind reorganizarea structurilor organizatorice ca urmare a aplicării prevederilor actului normative mai sus indicat, inclusiv organigramele, statele de funcţii, regulamentele de organizare şi funcţionare se aprobă, în condiţiile legii, până la data de 31 decembrie 2023.

          Până la aceeași dată, conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale/locale/judeţene care au în subordine/coordonare/autoritate instituţii publice/entităţi publice, inclusiv instituţiile publice asimilate, cărora le sunt incidente prevederile alin. (1) ale art.XXIX din Legea n.296/2023 au obligaţia de a finaliza procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate prin aprobarea noilor organigrame, state de funcţii, regulamente de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte documente care sunt necesare. În urma procesului de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate pot fi păstrate structuri organizatorice fără personalitate juridică, astfel încât anumite categorii de activităţi să nu fie afectate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor alin. (3) lit. a) şi b) ale articolului mai sus menționat.

          Astfel, o serie de servicii aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Lugoj se vor desființa, personalul acestora urmând a fi preluat în Direcția Administrativ-Gospodăresc și Spații Verzi, structură nou creată în cadrul aparatului propriu al primarului.

          În concret, este vorba de Serviciul Public Sere și Zone Verzi, Serviciul de Salubrizare al Municipiului Lugoj, Serviciul  Public de Administrare a Cinematografului și Bazelor de Agrement.

          În urma reorganizării niciunei persoane nu i se va înceta raportul de serviciu sau contractul de muncă.

Proiectul de hotărâre are la bază următoarele temeiuri legale:

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          -Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

          Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre (inclusiv anexele).

          Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

          Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 13.05.2024 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul ( luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14).

        Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Lugoj”.

          Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

          Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  03.06.2024.

          Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.