Anunț: Începe procedura de selecție pentru ocuparea postului de administrator al Societății Apă-Canal Darova SRL

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA DAROVA, prin Consiliul Local al Comunei Darova în calitate de asociat unic al Societății ”APA-CANAL DAROVA S.R.L ”, prin Comisia de selecție, anunță începerea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societății.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Depunerea dosarului de candidatură — din data de 30.08.2022- până cel târziu în data de 12.09.2022 în interval orar 08:00- 16:00, la Primăria Darova (Departament Juridic);
 2. Elaborarea listei, în care vor figura toți candidații care au depus dosarele de candidatură se va publica în data de 12.09.2022 ora 17:00;
 3. Evaluarea dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista, admiterea/respingerea celor care îndeplinesc/nu îndeplinesc criteriile minime în data de 13.09.2022 ora 09:00. ;
 4. Contestațiile pentru dosarele respinse se depun în data de 13.09.2022 de la ora 10:00-15:00, rezultatul lor afișându-se la ora 16:00. Se pot depune on-line pe adresa de e-mail: juridic@primăriadarova.ro sau fizic la sediul Primăriei Darova.
 5. Elaborarea listei scurte a candidaților admiși în data de 13.09.2022 ora 18:00.
 6. Depunerea declarației de intenție a candidaților admiși pe lista scurtă, în termen de 3 zile de la data afișării listei scurte. Declarația de intenție va fi redactată cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 și prevederile Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L. nr.98/24.08.2022.
 7. Rezultatul declarației de intenție unde candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea societății, fiind parte componentă a evaluării finale a candidaților se va afișa în data de 19.09.2022 ora 10:00 cu drept de contestație la punctaj din data de 19.09.2022 ora 12:00 până la ora 16:00;
 8. Rezultatul final aferent declarației de intenție se va afișa în data de 20.09.2022 ora 09:00 pe site-ul Primăriei precum și la avizier.
 9. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă — interviul în data de 20.09.2022 ora 12:00;
 10. Rezultatul final aferent raportului privind numirea Administratorului Societății ,APA-CANAL DAROVA R.L.” în data de 21.09.2022 ora 12:00.

Condițiile minime generale și specifice obligatorii pentru poziția de ADMINISTRATOR sunt următoarele:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să fie absolvent de studii universitare de licență absolvite, domeniul economic sau juridic după caz, vechime potrivit cerințelor postului, minim 7 ani în specializarea studiilor
 • nu a fost lucrător a1 Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care 1-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 • nu se află în situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Condiții specifice:

 • să fie absolvent al unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior în domeniul științe inginerești sau ramura de știință: științe juridice sau științe economice;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor

Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Pentru candidații declarați admiși, Comisia de selecție va acorda un punctaj/rating criteriilor prevăzute în Profilul și matricea administratorului Societății „Apă-Canal Darova S.R.L..”   –  Anexa nr.2 la H.C.L. nr.98/24.08.2022.

    Criterii de evaluare a candidaților:

 • Îndeplinirea cerințelor minime;
 • Îndeplinirea competențelor specifice și profesionale de importanță strategică/tehnică, exigența pe plan local și național, trăsături, alte cerințe specifice;
 • Reputația personală și profesională;
 • Alinierea Declarației de intenție a candidatului cu Scrisoarea de așteptări;
 • Înscrierile în cazierul judiciar;
 • Înscrierile în cazierul

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere 1*;
 • curriculum vitae în format Europass, semnat și datat;
 • copia actului de identitate în termenul de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografa a posesorului actului de identitate;
 • copiile documente lor care atestă nivelul studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografa a posesorului actelor;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor, necesare doar în cazul în care numele menționat în actele depuse diferă de cel de pe actul de identitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografa a posesorului actului;
 • cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular 2*;
 • cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular 3*;
 • adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarație pe propria răspundere care atestă lipsa calității de lucrător a1 Securității sau colaborator a1 acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică conform formular nr.4*;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani conform formular nr.5*;
 • declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația unui conflict de interese și/sau incompabilitate cu exercitarea funcției de administrator, conform formular nr.6*;
 • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr.7*;
 • declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute 1a 6 din O.U.G. nr.l09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr.8*;

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procedurii de selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați 1a concurs se realizează fo1osindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Un candidat poate decide oricând să se retragă din procesul de recrutare și selecție, înaintând în acest sens o cerere scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 12.09.2022 inclusiv.

Scrisoarea de așteptări (Anexa nr.1), Profilul și matricea administratorului societății (Anexa nr.2) și formularele necesare completării dosarului de candidatură sunt afișate alături de Anunțul privind selecția administratorului societății, pe site-u1 autorității publice locale www.primariadarova.ro, la secțiunea- Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Comunei Darova,

Departament Juridic, tel.0753387354 e-mail: juridic@primăriadarova.ro

Observații suplimentare: Persoană de contact — Mihai Caius Sorin, Consilier Juridic.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.